'/> Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης | Έκφραση

Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης
Τελευταία ενημέρωση:Παρασκεύη,22/02/2019

 .........

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 στις 7.00' μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων ........

Από το γραφείο της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/10 και των άρθρων 3 και 4 του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  η  οποία  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  στις      27 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Έγκριση πρακτικών της 13ης , 17ης , 18ης,  19ης, 20ης, 22ης, 23ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου, έτους 2017

 

 

Α/Α

Θέματα

Εισηγητής

1

1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019

Οικονομική Επιτροπή

2

Συνέχιση ή μη επιδότησης ενοικίου αποχωρισάντων από τον καταυλισμό σεισμοπλήκτων και έγκριση δαπάνης

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

3

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

 

Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου

4

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

 

Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου

5

Ορισμός Υπεύθυνου Εκπροσώπου του Δήμου ως συνεργάτη για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 552212, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης & Διά Βίου Μάθησης»

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

 

6

Ορισμός υπόλογου διαχειριστή λογαριασμού, υπεύθυνου Λογαριασμού και υπεύθυνου για την παραλαβή από την Τράπεζα της Ελλάδος μιας συσκευής παραγωγής κωδικών μιας χρήσης των έργων του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

7

Επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη επειγουσών δαπανών

Τμήμα Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης

8

Επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη επειγουσών δαπανών

Τμήμα Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης

9

Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας πληροφοριακών πινακίδων

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

10

Τροποποίηση υφισταμένης σήμανσης επί της συμβολής της οδού ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ με τις οδούς ΠΕΥΚΩΝ & ΚΑΝΑΡΗ

 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

11

Αίτημα τοποθέτησης κολωνακίων ή μπαρών στην οδό ΓΛΗΝΟΥ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

12

Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

13

Ασφαλής διέλευση νηπίων από την οδό ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

14

 

Οικονομικές ενισχύσεις άπορων δημοτών (εξ αναβολής)

Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων & Πρόνοιας

15

Έγκριση κριτηρίων για την χορήγηση δωροεπιταγών Χριστουγέννων και Πάσχα έτους 2019

Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων & Πρόνοιας

16

Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

17

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΟΔΟ 1/17»

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

18

Διαγραφή οφειλής του Σ.Μ. με Α.Φ.Μ. ….635 από τον χρηματικό κατάλογο 30/26-11-18 για Τέλη Καθαριότητας

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

19

Διαγραφή οφειλής της Ι.Γ. με Α.Φ.Μ. ….930 από τον χρηματικό κατάλογο 8/21-11-18 για Κ.Ο.Κ. (κλήσεις)

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

20

Διαγραφή οφειλής του Γ.Π. με Α.Φ.Μ. ….809 από τον χρηματικό κατάλογο 50/27-12-18 για Κ.Ο.Κ. (κλήσεις)

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

21

Έγκριση εγγυητικής επιστολής ποσού 1.290,00€ που εκδόθηκε την 6/2/2019 για την καλή πληρωμή υποχρεώσεων – υπέρ της ΔΕΠΑ Α.Ε., «Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου» διάρκειας έως 29-2-2020

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

22

Έγκριση συμμετοχής και έγκριση ποσού για τη μετάβαση αντιπροσωπείας του Δήμου Μεταμόρφωσης στο Συνέδριο με θέμΒιώσιμη Αστική Κινητικότητα στις Ελληνικές Πόλεις»  στη Λάρισα

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

23

Έγκριση συμμετοχής και έγκριση ποσού για τη μετάβαση αντιπροσωπείας του Δήμου Μεταμόρφωσης στο Ειδικό Θεματικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ», στη Θεσσαλονίκη

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

24

Λήψη απόφασης περί παραχώρησης του Συνεδριακού Κέντρου σε Δημοτικές Παρατάξεις

Τμήμα Πολιτισμού

25

Παραχώρηση χώρου με σκοπό τη δημιουργία κέντρου γυναικείας επιχειρηματικότητας

Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχουdhmsymvmet21212112.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων