'/> Δημοτικό Συμβούλιο στο Ηράκλειο Αττικής | Έκφραση

Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Δημοτικό Συμβούλιο στο Ηράκλειο Αττικής
Τελευταία ενημέρωση:Πέμπτη,07/02/2019

 .......

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 στις 5.15' μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων ........

Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 11-02-2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:15 στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:


1.1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Δήμου Ηρακλείου Αττικής. (ΕΙΣΗΓ. κ. Π.Μαργαρώνης - Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου)


2.Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά οικοπέδων, με τη διαδικασία της απευθείας αγοράς, βάσει της παρ. 1 άρθρο 191 του Ν.3463/2006, λόγω της μοναδικότητας των εν λόγω ακινήτων, φερόμενης ιδιοκτησίας Ελισσάβετ Κωμαϊτη-Κέκου και Πολυξένης Γιώτη, στο Ο.Τ. 437β. (ΕΙΣΗΓ.κ. Αντ/χος κ. Zoύρου)


3.Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά οικοπέδων, με τη διαδικασία της απευθείας αγοράς, βάσει της παρ. 1 άρθρο 191 του Ν.3463/2006, λόγω της μοναδικότητας των εν λόγω ακινήτων, φερόμενης ιδιοκτησίας {Ειρήνης Παυλίδου}, {Νικ. Τσακανίκα, Κυριακής Τσακανίκα}, {Ελένης Νόβα}, {Μαρίας Κούρτη, Ειρήνης Κούρτη}, στο Ο.Τ. 445.

(ΕΙΣΗΓ.κ. Αντ/χος κ. Zoύρου)


4.Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά οικοπέδου, με τη διαδικασία της απευθείας αγοράς, βάσει της παρ. 1 άρθρο 191 του Ν.3463/2006, λόγω της μοναδικότητας του εν λόγω ακινήτου, φερόμενης ιδιοκτησίας Αντωνίου - Αναργύρου Μακρυωνίτη, Ισιδώρου Μακρυωνίτη, Ελισσάβετ συζ. Κοσμά Μπαλή – Μακρυωνίτη Ο.Τ.Γ 493, Γ 494, Γ495). (ΕΙΣΗΓ.κ. Αντ/χος κ. Zoύρου)


5.απευθείας εκμίσθωση χώρων στα πλαίσια του άρθρου 192 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018, στην Κ.Ε.Α.Ε.Δ.Η.Α. Α.Ε.- Ο.Τ.Α - (Τεχνοχώρος) (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Χιώτη)


6.«Έγκριση αιτήματος για πίστωση χρηματικού ποσού #500.000,00# € που

αφορά στην επιχορήγηση της Δ.Ε.Ρ.Η.Α. «ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 94

FM», εις βάρος του ΚΑ 00-6738.001 του προϋπολογισμού του Δήμου

Ηρακλείου Αττικής, για το έτος 2019» (ΕΙΣΗΓ.κ. Ε.Κουτσογιαννάκης)


7.Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 19/07-02-2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής» λόγω παραιτήσεων.

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4088/14-12-2018 αίτηση παραίτησης της κ. Καμπούρη Δέσποινας. β) Η αίτηση παραίτησης της κ. Παπανδρέου Παρασκευής.

(ΕΙΣΗΓ. κ. Α.Aντωνοπούλου)


8.«Έγκρισης μετακίνησης για τη συμμετοχή στο διήμερο Συνέδριο για τη Βιώσιμη Κινητικότητα στις ελληνικές πόλεις, που διοργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων και η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ¨Κλεισθένης¨ και πραγματοποιείται στη Λάρισα στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2019». (ΕΙΣΗΓ. κ. Α.Aντωνοπούλου)


9.«Πρόσληψη Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης Διάρκειας, για Έκτακτες και Κατεπείγουσες Ανάγκες». (ΕΙΣΗΓ.κ. A.Bασιλόπουλος)


10.«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης λοιπών αντικαταβολών για το έτος 2019». (ΕΙΣΗΓ.κ. A.Bασιλόπουλος)


11.«Έγκριση προσλήψεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο μας, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, μέσω Α.Σ.Ε.Π., για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2019». (ΕΙΣΗΓ.κ. A.Bασιλόπουλος)


12.«Έγκριση προσλήψεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο μας, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, μέσω Α.Σ.Ε.Π., για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2019». (ΕΙΣΗΓ.κ. Ι.Παντελάκης)


13.«Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε εκτέλεση της υπ΄αρ. 2608/2015 αμετάκλητης απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών». (ΕΙΣΗΓ.κ. Ι.Παντελάκης)


14.«Έγκριση αποδοχής τρόπου χρηματοδότησης και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για υπογραφή της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018» (Άξονας ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ)» (ΕΙΣΗΓ. κ. Γ.Τακλής – Αντ/χος κ. Η.Μοσχονάς).


15.«Έγκριση α) του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και β) του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΗΣΑΠ (ΣΤ.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ - ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ - ΙΚΑΡΩΝ - ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ)» με Α.Μ. 46ΤΥ/2017». (ΕΙΣΗΓ. κ. Γ.Τακλής – Αντ/χος κ. Η.Μοσχονάς).


16.«Έγκριση α) του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. β) του 3ου ΑΠΕ και γ) της 1ης Σ.Σ.Ε του έργου «Κατασκευή Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού επί των οδών Πλαπούτα και Κ.Παλαμά στο Ο.Τ 238Γ» με Α.Μ. 87ΤΥ/2015». (ΕΙΣΗΓ. κ. Γ.Τακλής – Αντ/χος κ. Η.Μοσχονάς).


17.«Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού επί των οδών Πλαπούτα και Κ.Παλαμά στο Ο.Τ 238Γ» με Α.Μ. 87ΤΥ/2015». (ΕΙΣΗΓ. κ. Γ.Τακλής – Αντ/χος κ. Η.Μοσχονάς).


18.«Λήψη απόφασης για τον ορισμό Προέδρου Δ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του και τον ορισμό εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων με τον αναπληρωτή του». (ΕΙΣΗΓ.κ. Γ.Πιπερίδου - Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)


19.Έγκριση διοργάνωσης και εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 1.697,00€ στον Κ.Α. 15-6472.003 προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την συμμετοχή του Δήμου στον «2ο Αττικό αγώνα δρόμου» σε συνδιοργάνωση με το «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ».

(ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Κούρλη - Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)


20.Έγκριση διοργάνωσης και εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 1.426,00€ στον Κ.Α. 15-6472.003 προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την διοργάνωση εκδηλώσεων λήξης μαζικών προγραμμάτων του Δήμου. (ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Κούρλη- Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)


21.Έγκριση διοργάνωσης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 3.298,40€ στον Κ.Α. 00-6443.002 με τίτλο «Εθνικές Εορτές» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. (ΕΙΣΗΓ.κ. Σ.Καραβαγγέλη - Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)


22.Έγκριση διοργάνωσης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.915,80€ στον Κ.Α. 00-6443.018 με τίτλο «Λοιπές Εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για τις παραστάσεις των Θεατρικών Ομάδων «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ» & «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ» (ΕΙΣΗΓ.κ. Σ.Καραβαγγέλη - Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)


23.«Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση της θεατρικής ομάδας «Ελευθερίας Πράξεις», που εδρεύει και δραστηριοποιείται στον Δήμο μας και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης στον ΚΑ 00-6736 του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2019» (ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Μαργιώλη - Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)


24.«Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του πολιτιστικού συλλόγου «Άλλος Τόπος Επικοινωνίας και Πολιτισμού», που εδρεύει και δραστηριοποιείται στον Δήμο μας και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης στον ΚΑ 00-6736 του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2019» (ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Μαργιώλη - Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)


25.«Λήψη απόφασης για την χρήση της επιχορήγησης οικ. έτους 2018 της «Θεατρικής σκηνής Δήμου Ηρακλείου Αττικής» για την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων εντός του οικ. έτους 2019 ». (ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Μαργιώλη - Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)


26.«Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Παμπελοποννησιακού πολιτιστικού συλλόγου «Ο Γέρος του Μοριά», που εδρεύει και δραστηριοποιείται στον Δήμο μας και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης στον ΚΑ 00-6736 του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2019» (ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Μαργιώλη - Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)


27.«Ανάκληση της υπ. αριθ. 358/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας, για την έγκριση ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2019» (ΕΙΣΗΓ.κ. Σ.Καραβαγγέλη - Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)


28.«Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας με τίτλο «Σερφάρω με ασφάλεια. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο», σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 749,89 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.018 με τίτλο «Λοιπές εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019, για τη διοργάνωση. (ΕΙΣΗΓ.κ. Γ.Πιπερίδου - Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)


29.«Έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού #1.240,00#€ (χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ) σε βάρος του Κ.Α. 00-6721.004 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 για την κάλυψη της Ετήσιας Συνδρομής-Υποστήριξης του Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας). (ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Πλάκα - Αντ/χος κ. Γ.Οικονομίδης)


30.«Έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού #800,00#€ (οκτακοσίων ευρώ) σε βάρος του Κ.Α. 00-6721.003 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 για την κάλυψη ετήσιας συνδρομής προς το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων» (ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Φωτοπούλου - Αντ/χος κ. Γ.Οικονομίδης)


31.« Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες Α.Ν» (ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Φωτοπούλου - Αντ/χος κ. Γ.Οικονομίδης)


32.«Επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 53/27.03.2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου». (ΕΙΣΗΓ.κ. Χ.Μπατάλια - Αντ/χος κ. Ν.Σπυρόπουλος)


33.Έγκριση, ανανέωσης της σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων διέλευσης απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων του Δήμου από την Αττική οδό, εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 28.717,00€ σε βάρος τους Κ.Α 20-6411 ``Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια) του προϋπολογισμού έτους 2019, για την καταβολή τελών διοδίων Αττικής Οδού και την έγκριση της σχετικής δαπάνης. (ΕΙΣΗΓ.κ. Χ.Μπατάλια - Αντ/χος κ. Ν.Σπυρόπουλος)


34.«Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016» (ΕΙΣΗΓ. κ. Ι.Φωκά)


35.«Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016» (ΕΙΣΗΓ. κ. Ι.Φωκά)


36.«Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016» (ΕΙΣΗΓ. κ. Ι.Φωκά)


37.«Συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/1981 για το έτος 2019.» (ΕΙΣΗΓ.κ. Μ.Καραμπάτσου)


38.«Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), για το έτος 2019.» (ΕΙΣΗΓ.κ. Μ.Καραμπάτσου)


 

39.Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών ( Αρ.Πρωτ. 1242/17-01-2019). (ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Μαργιώλη) dhmhrak222222222222222222.JPGNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων